Om oss

Välkommen till vår förskola!


Vår vision


På Segerstads kooperativa förskola tar vi ett gemensamt ansvar för en trygg och hållbar framtid. Med respekt, glädje och laganda skapar vi möjligheter att utvecklas och lära. Hos oss värnar vi om barnens delaktighet och inflytande. Tillsammans ser vi till att varje barn lyckas!


Segerstads förskola är ett föräldrakooperativ där du som vårdnadshavare ges möjlighet att skapa bra förutsättningar för en kvalitativ verksamhet. Förskolan, med närhet till såväl skog som torget med bibliotek och affärer, består av två avdelningar. Rödklövern är hemvist för de yngre barnen och Blåklockan för de äldre. På vardera avdelning är miljön anpassad efter barnens behov och intressen. Vi är en liten förskola och närheten mellan de två avdelningarna är stor. Barnen leker tillsammans på gården, arbetar i tvärgrupper i projekt och fri lek. Personalen arbetar tillsammans som ett arbetslag och känner alla barn väl.

Verksamhetens mål och utformning

Vi arbetar efter förskolans läroplan och det är utbildade förskollärare och barnskötare som bedriver verksamheten med barnen. Vartannat år genomför kommunen en tillsyn för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med Skollagen och förskolans styrdokument.

Vi är delaktiga i den plan för samverkan med skolan, förskoleklassen och fritidshemmet som framtagits i samarbete mellan förskolorna och skolorna i Gråbo. Detta innebär att vi under vårterminen besöker de olika skolorna med barnen som ska börja förskoleklass till hösten. Därefter besöker någon av de olika processledarna barnen på förskolan.

Förskolan omfattas av maxtaxan och det gäller samma regler för avgifter som på andra förskolor i kommunen. Beträffande avgifter se Lerums kommuns hemsida.

Vi bjuder in till föräldramöte under höstterminen. Ett viktigt tillfälle att få en djupare inblick i förskolans verksamhet och ta del av information.

Skolstatistik(2022)

31 barn

9 Anställda 

3

grupper

Avdelningar

På våra avdelningar utformar vi lärmiljöer där vi skapar förutsättningar för barnens lek och utforskande. Vi använder medvetet utvalt material och digitala hjälpmedel som förstärker och inspirerar ex projiceringar, ljud och filmklipp. Därtill arbetar vi i tre projektgrupper där barn och pedagoger är medupptäckande.

Dokumentation

Dokumentationen i form av t ex barnens skapande, bilder och filmer används för att synliggöra lärprocesserna för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Dokumentationen används i reflektionssamlingar med barnen för återblick där vi tillsammans sätter ord på lärandet samt i lärmiljöerna som inspiration och uppmuntran till återberättande.

Unikum

Utemiljö

På Unikum och våra dokumentationsväggar i hallen och på avdelningarna får du som vårdnadshavare ta del av ditt barns lärande. Vi förhåller oss till GDPR i all dokumentation.

Vår utegrupp kottarna utforskar ur och skur. Under dagarna samlas i tipitält och majoritet av dagarna i skogen. 

Vår personal